• SHTT

  QUẢNG CÁO

  • Tư Vấn Luật Tư Vấn Luật Tư Vấn Luật
  • Điều kiện bảo hộ đối với sáng chế

   Điều kiện bảo hộ đối với sáng chế liên quan đến dược phẩm Sáng chế liên quan đến dược phẩm luôn là đối tượng được bảo hộ tại Việt Nam. Theo Điều 59 Luật SHTT, dược phẩm và quy trình sản xuất dược phẩm được bảo hộ tại Việt Nam vì không thuộc danh mục các đối tượng bị loại trừ không được bảo hộ với danh nghĩa là sáng chế. Điều kiện để được bảo hộ tại Việt Nam đối với sáng chế liên quan đến dược phẩm cũng tương tự như sáng chế trong các lĩnh vực khác. Cụ thể, một sáng chế liên quan đến dược phẩm sẽ được bảo hộ dưới hình thức cấp bằng độc quyền sáng chế nếu đáp ứng được điều kiện về tính mới trên phạm vi thế giới, trình độ sáng tạo và khả năng áp dụng công nghiệp

              Thứ nhất, sáng chế liên quan đến dược phẩm phải có tính mới. Theo pháp luật Việt Nam thì sáng chế được coi là có tính mới nếu chưa bị công bố công khai, tức là chỉ có một số người hạn chế được biết và có nghĩa vụ giữ bí mật về sáng chế đó, dưới hình thức sử dụng, mô tả bằng văn bản hoặc bất kì hình thức nào khác ở trong nước hoặc ở nước ngoài trước ngày nộp đơn đăng kí sáng chế hoặc trước ngày ưu tiên trong trường hợp đơn đăng kí sáng chế được hưởng quyền ưu tiên. Ngoài ra, khoản 2 Điều 60 Luật SHTT cũng quy định các trường hợp ngoại lệ mà sáng chế dù được công bố công khai nhưng cũng không bị coi là mất tính mới nếu đơn đăng kí sáng chế được nộp trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày sáng chế được công bố: bị người khác công bố nhưng không được phép của người có quyền đăng kí; được người có quyền đăng kí công bố dưới dạng báo cáo khoa học; được người có quyền đăng kí trưng bày tại cuộc triển lãm quốc gia của Việt Nam hoặc tại cuộc triển lãm quốc tế chính thức hoặc được thừa nhận là chính thức; thông tin chưa bị coi là công khai nếu chỉ có một số lượng người xác định có liên quan được biết đến thông tin đó…

              Thứ hai, sáng chế liên quan đến dược phẩm phải có trình độ sáng tạo. Sáng chế được coi là có trình độ sáng tạo nếu căn cứ vào các giải pháp kĩ thuật đã được công khai dưới hình thức sử dụng, mô tả bằng văn bản hoặc dưới bất kì hình thức nào khác ở trong nước hoặc ở nước ngoài trước ngày nộp đơn hoặc trước ngày ưu tiên của đơn đăng kí sáng chế trong trường hợp đơn đăng kí sáng chế được hưởng quyền ưu tiên, sáng chế đó là một bước sáng tạo, không được tạo ra một cách dễ dàng bởi người có hiểu biết trung bình về lĩnh vực kĩ thuật tương ứng, ở đây là lĩnh vực dược phẩm. Giữa tình trạng kĩ thuật đã được biết trước đó và sáng chế yêu cầu bảo hộ phải tạo ra bước tiến sáng tạo rõ rệt và đó được coi là bản chất của sáng chế.

             Thứ ba, một đối tượng sáng tạo trong lĩnh vực dược phẩm sẽ được bảo hộ nếu có khả năng ứng dụng trong công nghiệp. Một sáng chế được xem là đáp ứng được yêu cầu này nếu: 1) Các thông tin về bản chất của giải pháp cùng với chỉ dẫn về điều kiện kĩ thuật cần thiết được trình bày rõ ràng và đầy đủ để người có trình độ hiểu biết trung bình trong lĩnh vực dược phẩm có thể tạo ra, sản xuất ra hoặc có thể sử dụng, khai thác hoặc tiến hành được giải pháp đó; 2) Việc tạo ra, sản xuất ra, sử dụng và khai thác hoặc tiến hành giải pháp đó có thể lặp đi lặp lại với kết quả giống nhau và giống với kết quả nêu trong đơn. Pháp luật Việt Nam quy định sáng chế liên quan đến dược phẩm được coi là có khả năng áp dụng công nghiệp nếu có thể thực hiện được việc chế tạo, sản xuất hàng loạt sản phẩm dược phẩm hoặc áp dụng lặp đi lặp lại quy trình sáng chế để tạo ra các sản phẩm dược phẩm và thu được kết quả ổn định.