• Doanh nghiệp

  QUẢNG CÁO

  • Tư Vấn Luật Tư Vấn Luật Tư Vấn Luật
  • ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA DOANH NGHIỆP! (Kì 2)   Kì này chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về người đại diện theo pháp luật của từng loại hình công ty.   III. Người đại diện theo pháp luật của từng loại hình doanh nghiệp.

   1. Công ty trách nhiệm hữu hạn.

   Theo nội dung ở trên, công ty trách nhiệm hữu hạn có thể có một hoặc nhiều người đại diện theo pháp luật. Điều lệ công ty quy định cụ thể số lượng, chức danh quản lý và quyền, nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

   1.1. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên.

   a) Trường hợp chủ sở hữu là cá nhân.

    Nếu điều lệ của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là cá nhân không quy định, thì chủ sở hữu công ty sẽ là Chủ tịch Công ty, có quyền cao nhất điều hành mọi hoạt động của Công ty đồng thời người đại diện theo pháp luật của công ty. Trừ trường hợp chủ sở hữu công ty thuê người khác làm người đại diện của công ty. Cụ thể, chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là cá nhân có thể thuê một người để làm giám đốc cho công ty mình đồng thời cùng làm người đại diện theo pháp luật của công ty theo một hợp đồng lao động thì người được thuê đó sẽ trở thành người đại diện theo pháp luật của công ty.

   b) Trường hợp chủ sở hữu là tổ chức.

   Theo quy định tại Điều 79 Luật Doanh nghiệp 2020 thì:

   - Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do tổ chức làm chủ sở hữu được tổ chức quản lý và hoạt động theo một trong hai mô hình sau đây:

   +) Chủ tịch công ty, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc.

   +) Hội đồng thành viên, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc.

   - Đối với chủ sở hữu công ty là doanh nghiệp nhà nước theo quy định tại khoản 1 Điều 88 của Luật Doanh nghiệp thì phải thành lập Ban kiểm soát; trường hợp khác do công ty quyết định. Cơ cấu tổ chức, chế độ làm việc, tiêu chuẩn, điều kiện, miễn nhiệm, bãi nhiệm, quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của Ban kiểm soát, Kiểm soát viên thực hiện tương ứng theo quy định tại Điều 65 của Luật Doanh nghiệp.

   - Công ty phải có ít nhất một người đại diện theo pháp luật là người giữ một trong các chức danh là Chủ tịch Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty hoặc Giám đốc hoặc Tổng giám đốc.

   - Trường hợp Điều lệ công ty không quy định thì Chủ tịch Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty là người đại diện theo pháp luật của công ty. Trong đó, Chủ tịch công ty do chủ sở hữu bổ nhiệm (mô hình thứ nhất), chủ tịch Hội đồng thành viên do do chủ sở hữu bổ nhiệm hoặc do các thành viên Hội đồng thành viên bầu (mô hình thứ hai).

   - Chủ sở hữu công ty có thể thuê người khác làm người đại diện theo pháp luật của công ty mình với chức danh giám đốc hoặc tổng giám đốc.

   1.2. Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên.

   - Căn cứ vào quy định công ty trách nhiệm hữu hạn có thể có một hoặc nhiều người đại diện theo pháp luật. Điều lệ công ty quy định cụ thể số lượng, chức danh quản lý và quyền, nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp. Nếu công ty có nhiều hơn một người đại diện theo pháp luật thì Điều lệ công ty quy định cụ thể quyền, nghĩa vụ của từng người đại diện theo pháp luật. Trường hợp việc phân chia quyền, nghĩa vụ của từng người đại diện theo pháp luật chưa được quy định rõ trong Điều lệ công ty thì mỗi người đại diện theo pháp luật của công ty đều là đại diện đủ thẩm quyền của doanh nghiệp trước bên thứ ba; tất cả người đại diện theo pháp luật phải chịu trách nhiệm liên đới đối với thiệt hại gây ra cho doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về dân sự và quy định khác của pháp luật có liên quan.

   - Cụ thể theo khoản 3 Điều 54 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định như sau: Công ty phải có ít nhất một người đại diện theo pháp luật là người giữ một trong các chức danh là Chủ tịch Hội đồng thành viên hoặc Giám đốc hoặc Tổng giám đốc. Nếu điều lệ công ty không quy định thì Chủ tịch Hội đồng thành viên là người đại diện theo pháp luật của công ty.

   Như vậy, người đại diện theo pháp luật của công ty TNHH hai thành viên trở lên phải là người giữ một trong các chức danh là Chủ tịch Hội đồng thành viên hoặc Giám đốc hoặc Tổng giám đốc.

   Doanh nghiệp nên chọn CEO nội bộ hay thuê ngoài?

   2. Công ty Cổ phần.

    Theo như quy định tại khoản 2 Điều 12 Luật doanh nghiệp 2020 thì công ty cổ phần có thể có một hoặc nhiều người đại diện theo pháp luật. Điều lệ công ty quy định cụ thể số lượng, chức danh quản lý và quyền, nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, phù hợp với quy định về người đại diện theo pháp luật của công ty cổ phần.

    Từ khoản 2 Điều 137 Luật doanh nghiệp 2020 quy định về người đại diện theo pháp luật của công ty cổ chúng ta suy ra:

   Trường hợp chỉ có một người đại diện theo pháp luật, thì Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Giám đốc hoặc Tổng giám đốc là người đại diện theo pháp luật của công ty. Trường hợp Điều lệ chưa có quy định thì Chủ tịch Hội đồng quản trị là người đại diện theo pháp luật của công ty.

   Trường hợp có hơn một người đại diện theo pháp luật, thì Chủ tịch Hội đồng quản trị và Giám đốc hoặc Tổng giám đốc đương nhiên là người đại diện theo pháp luật của công ty. Như vậy nếu công ty cổ phần có hai người đại diện theo pháp luật thì hai người đó phải là Chủ tịch Hội đồng quản trị và Giám đốc hoặc Tổng giám đốc.

   3. Công ty Hợp danh.

    Căn cứ theo khoản 1 và Điều 184 Luật Doanh nghiệp 2020, ta rút ra những nội dung sau:

   - Các thành viên hợp danh là người đại diện theo pháp luật của công ty và tổ chức điều hành hoạt động kinh doanh hằng ngày của công ty. Như vậy, các thành viên hợp danh của công ty hợp danh đều là người đại diện theo pháp luật của công ty hợp danh.

   - Mọi hạn chế đối với thành viên hợp danh trong thực hiện công việc kinh doanh hằng ngày của công ty chỉ có hiệu lực đối với bên thứ ba khi người đó được biết về hạn chế đó.

   - Trong điều hành hoạt động kinh doanh của công ty, thành viên hợp danh phân công nhau đảm nhiệm các chức danh quản lý và kiểm soát công ty.

    Tóm lại, người đại diện theo pháp luật của công ty hợp danh là tất cả các thành viên hợp danh của công ty hợp danh.

   4. Đối với doanh nghiệp tư nhân.

    Theo Khoản 3 Điều 190 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định: “Chủ doanh nghiệp tư nhân là người đại diện theo pháp luật, đại diện cho doanh nghiệp tư nhân với tư cách người yêu cầu giải quyết việc dân sự, nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án, đại diện cho doanh nghiệp tư nhân thực hiện quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.”.

    Cũng theo khoản 2 Điều này, chủ doanh nghiệp tư nhân có thể trực tiếp hoặc thuê người khác làm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc để quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh; trường hợp này, chủ doanh nghiệp tư nhân vẫn phải chịu trách nhiệm về mọi hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp tư nhân.

    Như vậy, trong mọi trường hợp, chủ doanh nghiệp tư nhân đều là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp. Mọi trường hợp đại diện khác chỉ có thể được thể hiện bằng hợp đồng ủy quyền.


   HẾT.

   Hy vọng bài viết trên đây của chúng tôi sẽ giúp ích được cho các bạn, mọi thắc mắc hoặc yêu cầu tư vấn xin liên hệ:

   CÔNG TY LUẬT TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN STANDARD

   VPGD:    Phòng B1005 tòa nhà M3 M4, số 91 Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội

   Tel:         0248 587 8621

   Email:     contact@standardlaw.vn

   Web:       http://standardlaw.vn

    Xin chân thành cảm ơn!

    http://standardlaw.vn/